Autoriteti Kombëtar për
Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
  • MISIONI

    Te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise.

    Me shume

  • DREJTIMI

    Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave

    Me shume

Koordinatori për të drejtën e informimit për RISHM

Znj. JONIDA BALLA – Përgjegjëse Sektori i Burimeve Njerëzore, Komunikimit dhe Ruajtjes së Institucionit
EMAIL :  Jonida.Balla@rishm.gov.al
EMAIL :  Info@rishm.gov.al
TEL:  + 355 4 235 7540
CEL:  067 60 94 943
ADRESA: Rruga “Lord Bajron”, Laprakë, Tiranë
ORARI: E Hënë – E Enjte  08:00 – 16:30
              E Premte  08:00 – 14:00

Siguria ne Pune

RISHM angazhohet qe te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise....


MBIKQYRJE

Kontroll dhe inspektime periodike e te posaçme zbatimin e rregullave te teknikes se sigurimit per te garantuar nje regjim normal pune e parandalim te rreziqeve ne veprimtarite minerare... .


MBESHTETJE

Nderhyrje ne kohe e me profesionalizem ne raste emergjencash, te kryeje operacione shpetimi si ne veprimtarite minerare dhe ne kuadrin e emergjencave civile... .