Autoriteti Kombëtar për
Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
  • MISIONI

    Te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise.

    Me shume

  • DREJTIMI

    Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave

    Me shume

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr.

DATA E REGJISTRIMIT TË KËRKESËS

OBJEKTI

DATA E KTHIMIT TË PËRGJIGJES

STATUSI I KËRKESËS

TARIFA

1

Datë 18/03/2015, Nr. 353 Prot

Kërkohet informacion kopje e Raportit te Repartit Inspektim Shpëtim Miniera për aksidentin e ndodhur në Munellë të Pukës

Datë 18/03/2015, Nr. 353/1 Prot. Bashkëlidhur përgjigjes, iu vendos një kopje e informacionit të aksidentit të ndodhur në datën 14/02/2015, në Minierën e bakrit në Munellë, nën administrimin e subjektit „BERALB“ sh.a

Kërkesa është regjistruar në protokollin e instititucionit dhe i është kthyer përgjigje brenda afatit kohor 10 ditor, që parashikon ligji Nr. 119/2014 „Për të drejtën e informimit“

  0 Lekë

2

Datë 10/04/2015, Nr. 469 Prot

Dërgohet kërkim informacioni

Datë 10/04/2015, Nr. 469/1 Prot. Kthim Përgjigje shkresës tuaj Nr. 3910 Prot, Datë 07/04/2015, „Dërgohet Kërkim Informacioni“

Kërkesa është regjistruar në protokollin e institucionit (Reparti Inspektim Shpëtim Miniera) dhe është kthyer përgjigje brenda afatit 10 ditor që parashikon Ligji Nr. 119/2014 „Për të drejtën e informimit“

0 Lekë

3

Datë  23/04/2015, Nr. 528 Prot

Kërkesë për informacion lidhur me çështjen e aksidentit në minierën e Bulqizës

Datë 27/04/2015, Nr. 540 Prot. Përgjigje shkresës tuaj Nr. K 3/116-2 prot, Nr. Dok. 201500283/2, Datë 10/04/2015 „Kërkesë për informacion lidhur me çështjen e aksidentit në minierën e Bulqizës“

Kërkesa është regjistruar në protokollin e institucionit (Reparti Inspektim Shpëtim Miniera) dhe është kthyer përgjigje brenda afatit 10 ditor qe parashikon Ligji Nr. 119/2014 „Për të drejtën e informimit“

 

  0 Lekë


Siguria ne Pune

RISHM angazhohet qe te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise....


MBIKQYRJE

Kontroll dhe inspektime periodike e te posaçme zbatimin e rregullave te teknikes se sigurimit per te garantuar nje regjim normal pune e parandalim te rreziqeve ne veprimtarite minerare... .


MBESHTETJE

Nderhyrje ne kohe e me profesionalizem ne raste emergjencash, te kryeje operacione shpetimi si ne veprimtarite minerare dhe ne kuadrin e emergjencave civile... .