Autoriteti Kombëtar për
Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
 • MISIONI

  Te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise.

  Me shume

 • DREJTIMI

  Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave

  Me shume

Titullari

Ramiz Hoxha

Eksperienca e punësimit
 • 1981-1986

  Përgjëgjës reparti energo mekanik

  Në shërbim të pjesëvë të këmbimit, mirëmbajtjeve të makinerivë paisjeve,mirëmbajtjeve të puseve dhë mirëmbajtjeneë ashencorit të puseve.

  Miniera e kromit, Batër

 • 1986-1990

  Përgjëgjës investimesh(Supervizor)

  Ndërtimi I fabrikës së pasurimit të kromit, Krastë

 • 1990-1992

  Kryetar I degës energo-mekanike

  Drejtimi për mirmbajtjen dhe investime energo-mekanike në miniere.

  Miniera e kromit, Krastë

 • 1994-1997 Drejtor I Ujësjellësit Burrel Drejtimi I mirëmbajtjes, investimeve dhë furnizimi më parametra të ujit të pijshëm të zonës rajonale dhe qytetit të Burrelit. Ndërmarja ë Ujësjellësit Burrel
 • 2003-206 Specialist në kolaudim të automjeteve dhë kontrollin fizik. Kontrolli teknik I automjeteve Drejtoria e transportit Laç-Tiranë
 • 2007-2010 Inxhinier Ndërtimi I pjesshëm I Fabrikës së pasurimit të bakrit, Fushë Arrëz Fabrika e Pasurimit të Bakrit, Fushë Arrëz
 • 2010-2011 Inxhinier Mëkanik Përgjëgjës për investimë, montime dhe mirëmbajtje makineri paisje. Miniera e Kromit-Galeria 28 Krastë, Ra Krom Tirana.
 • 2011-2012 Përgjegjës i sigurimti teknik Përgjegjës i për SiguriminTëknik në punë. SMB Processing
 • 2013-2014 Shef ekipi Shef ekipi për faturimin e energjisë elektrike Ces shpërndarje
 • 1 tetor 2017 dhe në vazhdim. Kontrollor i autoshkollave Kontrollor i autoshkollave,kontrollor fizik dhe taograf Drejtoria e shërbimit të transportit rrugorTiranë
Arsimi dhë trajnimët
 • 1977-1982 Diplomë Universitare, Inxhinieri Mekanike Universiteti Politeknik I Tiranës
 • 2004-2005 Kurs I kualifikimit të inxhinierëve mëkanikë me njohuri të përditësuara në fushën e transportit. Universiteti Politeknik I Tiranës; Fakultëti I inxhinierisë mekanike
 • 08.09.2003 Licensë për mbikqyrje dhë koalidim punimesh zbatimi. Termoteknikë, Ventilim, kondicionim. Sisteme të furnizimit më gaz naftë dhë vajsjellës. Impiante ngritëse dhe trasportuese. Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit / Komisioni I dhënies të licencsave profesionale.
 • 08.09.2003 Licensë Ndërtim vajsjellës-gazsjellës-naftsjellës. Sillosa, kulla, kulla uji ëtj. Punimë karpiëntë mëtalikë. Instalim I impiantëvë ngritëse dhe transportuese. Instalim I impiantëve termikë-ventilim-kondicionim I ajrit-mirëmbajtja etj. Ministria e Rregullimit të Territorit dhe Turizmit/Komisioni I dhënies të licensave profesionale.
 • 15.08.2011 Licensë për mbikqyrje e kolaudim punimesh zbatimi. Impiantë ngritëse dhë transportues. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Impiantë teknologjikë, termikë dhe të izolimit. Ministria ë Punëvë Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit / Komisioni I Posacëm I Dhënies së Licencave Profesionale për Shoqëritë që ushtrojnë veprimtari ndërtimorë zbatuese.
Siguria ne Pune

RISHM angazhohet qe te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise....


MBIKQYRJE

Kontroll dhe inspektime periodike e te posaçme zbatimin e rregullave te teknikes se sigurimit per te garantuar nje regjim normal pune e parandalim te rreziqeve ne veprimtarite minerare... .


MBESHTETJE

Nderhyrje ne kohe e me profesionalizem ne raste emergjencash, te kryeje operacione shpetimi si ne veprimtarite minerare dhe ne kuadrin e emergjencave civile... .