Autoriteti Kombëtar për
Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
  • MISIONI

    Te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise.

    Me shume

  • DREJTIMI

    Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave

    Me shume

Funksionet kryesore te Repartit Inspektim Shpëtim Miniera

- Inspektimi dhe realizimi i kontrolleve teknike ne miniera, fabrika pasurimi dhe impiantet e perpunimit te mineraleve
- Kontrolli teknik e monitorimi i atmosferes nentokesore, monitorimi i mjedisit ne minierat siperfaqsore e impiantet e perpunimit, analiza dhe kontroll periodik i konfortit te punes.
- Inspektimi dhe realizimi i kontrolleve teknike ne impiantet e transportit nentokesor dhe impiante te tjera energo mekanike ne miniera si dhe realizimi i provave te rezistences ne terheqje te litareve te çelikut.
- Gadishmeria dhe siguria per nderhyrje ne emergjenca, avari e operacione shpetimi ne miniera. dhe ne kuadrin e emergjencave civile..
- Gjithe veprimtaria e RISHM-it te jete ne perputhje te plote me statusin juridik te tij dhe administrimin rigoroz te burimeve financiare ne funksion te misionit qe ka RISHM-i.
Per realizimin e ketyre funksioneve RISHM kryen edhe detyrat e meposhteme:
- Bashkevepron me grupet e shpetimit te subjekteve qe ushtrojne veprimtari minerare per kryerjen e aksioneve te shpetimit te jetes se njerezve dhe te prones, likuidimin e plote te avarise dhe rivendosjen e gjendjes normale.
- Kryen ekspertiza e kontrolle te vecanta me grupe pune, me urdher te ministrit.
- Bashkevepron me sherbime te tjera publike, qendrore e lokale, ose private per shpetimin publik ne raste fatkeqesish natyrore, me urdher te ministrit.
- Organizon punen per kualifikimin, testimin dhe pajisjen me deshmine perkatese te zjarrmetareve dhe shpetuesve, si dhe njohjen e rregullave te sigurimit teknik.

Siguria ne Pune

RISHM angazhohet qe te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise....


MBIKQYRJE

Kontroll dhe inspektime periodike e te posaçme zbatimin e rregullave te teknikes se sigurimit per te garantuar nje regjim normal pune e parandalim te rreziqeve ne veprimtarite minerare... .


MBESHTETJE

Nderhyrje ne kohe e me profesionalizem ne raste emergjencash, te kryeje operacione shpetimi si ne veprimtarite minerare dhe ne kuadrin e emergjencave civile... .