Autoriteti Kombëtar për
Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
 • MISIONI

  Te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise.

  Me shume

 • DREJTIMI

  Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave

  Me shume

Legjislacioni i Repartit Inspektim Shpetim Miniera
 • Ligji nr.10433 datë 16.06.2011 "Për Inspektimin"
 • Ligji nr. 10304 datë 15.07.2010 "Për sektorin minerar"
 • Ligji nr. 8741 datë 15.02.2001 "Për sigurinë në punë në veprimtarinë minerare;   
 • Ligji Nr. 9126, datë 29.07.2003 "Për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë";
 • V.K.M. Nr 37, datë 28.01.2002 "Për organizimin dhe funksionimin e Repartit Inspektim Shpëtim Miniera";
 • V.K.M. Nr.315, datë 05.05.2010 "Për procedurën e dhënies së autorizimit, për përdorimin civil të lendëve plasëse";
 • V.K.M Nr.108, datë 13.02.2013 "Për një ndryshim në V.K.M Nr.37, datë 28.01.2002 “Për organizimin dhe Funksionimin e Repartit Inspektim Shpëtim Miniera";
 • VKM  Nr. 533 datë 08.07.2005  "Për miratimin e rregullores së teknikës së sigurimit për përdorimin civil të lëndëve plasëse në Republikën e Shqipërisë".
 • Rregullorja e sigurimit teknik për minierat dhe karrierat;
 • Rregullorja e Planit të Emergjencave në Miniera (PEM).

Siguria ne Pune

RISHM angazhohet qe te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise....


MBIKQYRJE

Kontroll dhe inspektime periodike e te posaçme zbatimin e rregullave te teknikes se sigurimit per te garantuar nje regjim normal pune e parandalim te rreziqeve ne veprimtarite minerare... .


MBESHTETJE

Nderhyrje ne kohe e me profesionalizem ne raste emergjencash, te kryeje operacione shpetimi si ne veprimtarite minerare dhe ne kuadrin e emergjencave civile... .