Autoriteti Kombëtar për
Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera
  • MISIONI

    Te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise.

    Me shume

  • DREJTIMI

    Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave

    Me shume

DREJTIMI DHE ORGANIZIMI I REPARTIT INSPEKTIM SHPETIM MINIERA

-Reparti Inspektim Shpetim Miniera eshte ne vartesi te ministrise qe mbulon veprimtarine minerare, person juridik publik me personel dhe organizim te veçante, funksionimi dhe struktura e tij miratohen nga Keshilli i Ministrave.
-Reparti Inspektim Shpetim Miniera drejtohet nga Drejtori (Kryeinspektori) i cili emerohet nga Ministri qe mbulon veprimtarine e ketij institucioni.
-Misionet dhe funksionet e tij Reparti Inspektim Shpetim Minierave i realizon nepermjet drejtorive te brendeshme operative qe jane:
a. Drejtoria e Inspektimit,
b. Drejtoria e Emergjencave dhe Shpetimit ne Miniera,
c. Drejtoria Ekonomike, Sherbimit të Brendshem dhe Informacionit.


BASHKEPUNIMI  REPARTI INSPEKTIM SHPETIM MINIERA
- Ministrine e Energjise dhe Industrise
- Agjencine Kombetare te Burimeve Natyrore (AKBN)
- Sherbimin Gjeologjik Shqiptar
- Inspektoriatin Shteteror te Punes.
- Institutin e Shendetit Publik.
- Organet e Rendit dhe te Zjarrfikseve.
- Organet e Pushtetit Vendor.
- Strukturat e specializuara te emergjencave civile.
- Subjektet publike dhe private qe ushtrojne veprimtari minerare.
- Organizatat  perfaqesuese te punemarresve qe punojne ne sektorin e minierave.


Siguria ne Pune

RISHM angazhohet qe te siguroje zbatimin e dispozitave ligjore e akteve nenligjore per sigurine ne pune ne veprimtarite minerare qe zhvillohen ne Republiken e Shqiperise....


MBIKQYRJE

Kontroll dhe inspektime periodike e te posaçme zbatimin e rregullave te teknikes se sigurimit per te garantuar nje regjim normal pune e parandalim te rreziqeve ne veprimtarite minerare... .


MBESHTETJE

Nderhyrje ne kohe e me profesionalizem ne raste emergjencash, te kryeje operacione shpetimi si ne veprimtarite minerare dhe ne kuadrin e emergjencave civile... .